BIOKRBY Akciové ceny. Ak  nájdete na inej www rovnaký  biokrb za nižšiu cenu a pošlete nám odkaz na túto www, dostanete od nás ako darček vami vybrané biokrby za konkurenčnú cenu, zníženú o rozdiel medzi našou a konkurenčnou cenou biokrbov. Nespadajú do toho aukčné a poškodené biokrby.

Slovensky Česky Deutsch English Hungary Polski
NÁKUPNÝ KOŠÍK

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
pre predaj tovar prostredníctvom internetovej stránky www.design-biokrby.sk a www.biokamin-toscana.sk(ďalej len Internetový obchod)
(ďalej len „Podmienky“)
Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť:
Biokamin EU s.r.o.
Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava
IČO: 44 507 445
DIČ: SK2022730270
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 55614/B
Tel: 00421 905 619 808
Bankové spojenia:
(ďalej len Predávajúci)

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti medzi Predávajúcim a fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá si kúpi tovar prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho (ďalej len Kupujúci).

1.2. Práva a povinnosti tu neupravené, sa spravujú podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 

2. Spôsob uzatvárania zmluvy

2.1. Kupujúci si prostredníctvom grafického rozhrania Internetového obchodu vyberie tovar, ktorý vložením do košíka, vyplnením registračných údajov a následným odoslaním Predávajúcemu tvorí objednávku. Pokiaľ z technickým alebo iných príčin Kupujúcemu nefunguje grafické rozhranie Internetového obchodu, môže objednávku zaslať elektronicky ako obyčajný e- mail na info@design-biokrby.sk, s presnou špecifikáciou tovaru, množstvom, a s kontaktnými údajmi.

2.2. Objednávka Kupujúceho sa považuje za Návrh na uzavretie zmluvy.

2.3. Kupujúci je oprávnený do 24 hodín od odoslania objednávky svoju objednávku zrušiť, zmeniť, prípadne doplniť. Akúkoľvek zmenu s objednávkou je Kupujúci povinný odkomunikovať s predávajúcim telefonicky a následne zaslať protokol aj elektronicky e-mailom na: info@design-biokrby.sk.

2.4. Kupujúci zaslaním objednávky poskytuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a pre účely poskytovania informácii o produktoch a službách Predávajúceho Kupujúcemu.

2.5. Predávajúci bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky od Kupujúceho zašle Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky.

2.6. Potvrdenie o prijatí objednávky môže byť zaslané elektronicky, poštou, faxom, prípadne môže byť vybavené telefonicky, podľa uváženia Predávajúceho. Zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky sa rozumie aj telefonické spojenie medzi Kupujúcim a Predávajúcim, v ktorom Predávajúci Kupujúcemu oznámi prijatie objednávky.

2.7. Po zaslaní potvrdenia o prijatí objednávky je Kúpna zmluva považovaná za uzavretú.

2.8. Pokiaľ bude akákoľvek časť objednávky chybná alebo neúplná, Predávajúci Kupujúceho vyzve na opravu prípadne doplnenie. Po doplnení objednávky bude Kupujúcemu zaslané potvrdenie o prijatí objednávky.

2.9. Ak Kupujúci do 7 dní neodstráni vady objednávky po výzve Predávajúceho, bude jeho objednávka považovaná za bezpredmetnú a nebude vybavená.

2.10. Ak Predávajúci nie je schopný dodať objednaný tovar na základe objednávky, Predávajúci o tejto skutočnosti informuje Kupujúceho bez zbytočného odkladu.

2.11 Ak kupujúci pri nákupe uplatní IČO, jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

2.12 Ak tovar nie je na sklade môže predajca vyžadovať zálohu za objednanie tovaru až do výšky 100%

 

3. Kúpna cena

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci kupuje tovar od Predávajúceho za cenu, uverejnenú na Internetovom obchode a v objednávke v čase odoslania jeho objednávky Predávajúcemu.

3.2. V prípade, že si Kupujúci neprevezme tovar v sídle Predávajúceho, je Kupujúci povinný okrem kúpnej ceny zaplatiť aj cenu za dopravu.

3.3. Možnosti dopravy, ako aj ceny každej dopravy, sú uvedené na Internetovom obchode počas formulácie objednávky v sekcii Košík. V prípade, že cena dopravy nie je uvedená, na požiadanie mu cena dopravy bude vyčíslená a zaslaná.

3.4. V prípade, že Kupujúci odošle objednávku s uvedeným spôsobom dopravy: „Cena dopravy bude vyčíslená neskôr“, Predávajúci bez zbytočného odkladu zašle vyčíslenie ceny dopravy podľa požiadaviek Kupujúceho. Kupujúci má 7-dňovú lehotu na odsúhlasenie ceny dopravy.

3.4.1. V prípade, že Kupujúci cenu dopravy neodsúhlasí alebo sa v 7 dňovej lehote nevyjadrí k cene dopravy, bude jeho objednávka považovaná za bezpredmetnú a nebude vybavená.

3.5. Kupujúcemu sú umožnené 3 spôsoby dopravy spojené s uhradením kúpnej ceny a ceny dopravy, a to: osobný odber, doprava s dobierkou, alebo doprava s platbou vopred.

3.5.1. Ak si Kupujúci zvolí možnosť dopravy s osobným odberom, je povinný zaplatiť kúpnu cenu pri prevzatí tovaru u Predávajúceho.

3.5.2. Ak si Kupujúci zvolí možnosť dopravy s dobierkou, je povinný zaplatiť kúpnu cenu spojenú s cenou dopravy priamo kuriérovi v okamihu prevzatia tovaru.

3.5.3. Ak si Kupujúci zvolí možnosť dopravy s platbou vopred, je povinný zaplatiť kúpnu cenu spolu s cenou dopravy po výzve Predávajúceho, najneskôr však v deň expedovania, inak nebude tovar vyexpedovaný Kupujúcemu a Kupujúci sa dostane do omeškania.

3.5.3.1. V súvislosti s platbou vopred, je Kupujúcemu umožnené platiť buď prostredníctvom služby Paypal, alebo Kartou prostredníctvom služby Cardpay.

3.5.3.1.1. Služba Cardpay je poskytovaná Prostredníctvom virtuálneho POS terminálu Tatra banky a v súvislosti s ním je Kupujúcemu umožnené zaplatiť kartami VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO alebo Diners Club International®.

3.5.3.1.2. Platbu kúpnej ceny vopred cez Cardpay Kupujúci realizuje vo virtuálnom termináli Tatrabanky ihneď po odoslaní objednávky v internetovom obchode Predávajúceho, alebo neskôr cez prepojenie nachádzajúce sa v informácii o objednávke, dostupné v Správe Kupujúceho účtu na internetovom obchode, najneskôr však v deň vyexpedovanie, inak nebude tovar vyexpedovaný Kupujúcemu a Kupujúci sa dostane do omeškania.

3.6. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu a cenu dopravy včas a riadne. Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu a cenu dopravy je splnený až registráciou platby u Predávajúceho, a to buď okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankovom účte alebo v hotovosti. V prípade omeškania Kupujúceho s plnením jeho finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie nákladov spojených s jeho omeškaním a zmluvnej pokuty vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

3.7. Predávajúci si uplatňuje výhradu vlastníctva v zmysle §445 Obch. zák.,s tým, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy Kupujúci nadobudne až úplným zaplatením kúpnej ceny.

3.8. Faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list, bude Kupujúcemu doručená spolu s predmetom zmluvy.

 

4. Dodanie tovaru

4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v lehote, ktorá je pri každej jednotlivej položke tovaru uvedená v Internetovom obchode. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť dňom, nasledujúcim po dni potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho.

4.2. V prípade, ak bolo dodanie tovaru dohodnuté ako „osobný odber“,  je Kupujúci povinný sa dohodnúť s Predávajúcim na dátume a čase vyzdvihnutia tovaru.

4.3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď kupujúci alebo ním poverená osoba (s výnimkou prepravcu) prevezme tovar do fyzickej držby.

4.4. Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, príp. pečate a prípadné poškodenie obalu tovaru ihneď oznámiť kuriérovi. Ďalej je povinný skontrolovať, či obsah balíka množstvom a povahou zodpovedá objednávke a či tovar nie je poškodený. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť písomne poznamenať v dodacom liste.

4.5. V prípade neprevzatia tovaru sa Kupujúci dostáva do omeškania a Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie nákladov spojených s jeho omeškaním a zmluvnej pokuty vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

 

5. Záruka, vady, reklamácia

5.1. Pokiaľ nie je poškodenie alebo čiastočná vada tovaru zjavná pri prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť škodu a jej vznik bez zbytočného odkladu najneskôr 7 dní odo dňa doručenia tovaru Predávajúcemu. Predávajúci následne zabezpečí spísanie zápisnice o škode so zástupcom dopravcu. Po obdržaní zápisnice Predávajúci rozhodne o spôsobe vybavenia vady tovaru, pričom svoje rozhodnutie oznámi Kupujúcemu.

5.2. Predávajúci na tovar poskytuje záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim až do dňa oznámenia výsledku reklamácie Kupujúcemu záručná doba neplynie.

5.3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho používaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie. Záruka sa taktiež nevzťahuje na mechanické poškodenia, vystavenie tovaru nebezpečným tepelným a elektromagnetickým žiareniam, alebo mechanickým a iným neoprávneným zásahom do tovaru.

5.4. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu určitej vady, je záručná doba dvadsaťštyri (24) mesiacov, pričom zo záruky sú okrem bodu 5.3 vyňaté aj vady, pre ktoré bol tovar za nižšiu cenu predaný. Táto vada musí byť zapísaná v kúpnej zmluve.

5.5. V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena za identický tovar nie je možná, Predávajúci je oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu Kupujúcemu vo výške kúpnej ceny tovaru.

5.6. V prípade, že Predávajúci reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, reklamovaný tovar sa považuje za neopraviteľný a kupujúci ma právo na výmenu tovaru za nový identický tovar, alebo dobropis v zmysle bodu 5.6

5.7. Ak nastane výmena tovaru za nový kus, začína záručná doba plynúť znova od dátumu prevzatia nového tovaru. K novému tovaru bude vystavený aj nový záručný list.

5.8. Pokiaľ Predávajúci zistí, že reklamovaný tovar nie je chybný, alebo nespĺňa požiadavky pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený.

5.8.1. Ak bola zamietnutá reklamácia tovaru uplatnená počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, bude na náklady Predávajúceho Kupujúcemu poskytnutý pri doklade o vybavení aj odborný posudok.

5.8.2. Ak bola zamietnutá reklamácia tovaru uplatnená po 12 mesiacoch od kúpy tovaru, v doklade o vybavení Predávajúci Kupujúcemu uvedie osobu, ktorej možno poslať tovar na odborný posudok. Predávajúci uhradí účelne vynaložené náklady na odborné posúdenie po ich preukázaní Kupujúcim.

 

5.8.3.Ak zákazník (ďalej ako „objednávateľ „) neprevezme produkt po vykonaní servisných služieb alebo vybavení reklamácií (ďalej už len ako: “servisné služby“) do 8 (slovom: ôsmich) dní od uplynutia času vykonania servisných služieb uvedeného v reklamačno-servisnom protokole, alebo ak objednávateľ neprevezme predmet servisných služieb (ďalej ako „produkt“)  do 8 (slovom: ôsmich) dní od odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od zmluvy, zhotoviteľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3,00 EUR za každý ďalší deň omeškania, pričom zmluvná pokuta predstavuje kompenzáciu nákladov zhotoviteľa spojených so skladovaním a opatrovaním produktu. Oznámenie o vykonaní a ukončení servisných služieb bude zákazníkovi poskytnuté osobne, telefonicky, SMS, alebo mailom. Ak si objednávateľ neprevezme produkt po vykonaní servisných služieb po odstúpení niektorej zo zmluvných strán od zmluvy alebo v inom prípade v zmysle týchto VOP ani do 3 (slovom: troch) mesiacov odo dňa, keď bol povinný produkt prevziať, má zhotoviteľ právo produkt predať. Zhotoviteľ o zamýšľanom predaji produktu  objednávateľa vopred upovedomí, za upovedomenie sa tiež považuje ustanovenie týchto VOP. Ak dôjde k predaju produktu, zhotoviteľ vyplatí objednávateľovi výťažok z predaja produktu po odpočítaní ceny vykonaných servisných služieb, zmluvnej pokuty vo výške 3,00 € za každý deň omeškania prevzatia až do dňa predaja, nákladov vynaložených na predaj produktu, a to za predpokladu, že objednávateľ uplatní u zhotoviteľa právo na výťažok z predaja produktu. Ak sa suma za zmluvnú pokutu nakumuluje a prekročí trhovú cenu produktu, účtovanie zmluvnej pokuty sa zastaví a produkt prepadne v prospech zhotoviteľa.

 

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1.Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy pred dodaním tovaru alebo v čase do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Pokiaľ si Kupujúci objednal tovar, ktorý bol osobitne zhotovený podľa špecifikácii a pokynov Kupujúceho, nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

6.2. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy, je povinný doručiť tovar na svoje náklady Predávajúcemu do jeho sídla najneskôr do 14-tich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

6.3. Predávajúci po skontrolovaní tovaru vráti Kupujúcemu kúpnu cenu za tovar uvedenú v objednávke, a to najneskôr do 14-tich dní odo dňa doručenia tovaru.

6.4.Predávajúci je oprávnený nedodať tovar a od zmluvy odstúpiť v prípade, že sa tovar medzitým vypredá.

 

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia na Internetovom obchode.

7.2. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti, alebo iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nevybavenia objednávky, alebo vzniknuté iným spôsobom.

7.3 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky podľa svojej vôle, zmeniť, zrušiť a/alebo modifikovať celok alebo časť týchto podmienok bez ďalšieho upozornenia, pričom objednávky sa budú riadiť podmienkami zo dňa zaslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.

 

8. Ochrana osobných údajov

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Biokamin EU s.r.o., Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava, IČO: 44 507 445, IČDPH: SK2022730270, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 55614/B

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

 • Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.
 • Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom / problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).
 • Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa vám sprístupní rad užitočných funkcií (napr. ak uvediete svoje tel. číslo, môžeme vás ľahko informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k vášmu užívateľskému účtu.
 • Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašich objednávok a správaniu na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také produkty, ktoré sú priamo pre vás a zodpovedajú vašim potrebám a záujmom. K optimalizácii prvkov na webe a mimo web (personalizovaná reklama na webe tretích strán) môžeme využívať aj nástroje na testovanie rôznych variantov (tzv. A/B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Aké osobné údaje spracúvame?

Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete

 • Pokiaľ si u nás napr. objednáte tovar či služby, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť. Ďalej pre účely predaja tovaru či služieb potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie obchodných podmienok a reklamačného poriadku.
 • Pri objednaní tovaru alebo služieb môžete vyplniť aj nepovinné údaje. Tie nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu splneniu uzavretej zmluvy. Napr. pri vyplnení vášho telefónneho čísla vám môžeme zaslať informáciu o doručení tovaru a pod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne.
 • Následne potom čo vám bude tovar doručený, vám môže byť doručená e-mailová správa so žiadosťou o ohodnotenie zakúpeného tovaru.
 • Pokiaľ sa obrátite na našu zákaznícku linku alebo nám napíšete správu, budeme vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracovávať.

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

 • Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.
 • Cookies: Ide vlastne o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky. Využíva sa ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané. Dokážeme tak odlíšiť (nie však identifikovať) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobiť obsah konkrétnym preferenciám. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prehliadanie webu bolo oveľa zložitejšie.

Kamerové záznamy na našich prevádzkach

 • Naše kamenné prevádzky sú monitorované kamerovými systémami s online prenosom a záznamom. Kamery na prevádzkach máme ako z dôvodu prevencie, tak aj z dôvodu objasňovania možnej nezákonnej činnosti. Prevádzkovateľom kamerového systému sme my, spoločnosť Biokamin EU s.r.o., IČO: 44 507 445

Na akých právnych základoch údaje spracúvame?

Plnenie a uzavretie zmluvy

 • Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

Oprávnené záujmy

 • Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.
 • Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy. Spracovanie vašich osobných údajov na tomto právnom podklade sa deje aj pri monitoringu vykonávanom prostredníctvom kamier na našich jednotlivých prevádzkach.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:

 • Doručenie tovaru: vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu neodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

V prvom rade budeme Vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 7 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Vaše kamerové záznamy štandardne ukladáme po dobu 90 dní. Keď však v monitorovanom priestore dôjde k protiprávnemu konaniu, môžeme kontaktovať políciu a predmetné záznamy príslušnému orgánu (polícia, súd a pod.) odovzdať. V takom prípade nie sú záznamy po 90-dňoch mazané, ale z dôkazových dôvodov ich uchovávame do právoplatného skončenia veci.

Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).

Úprava a doplnenie

Oprava

 • V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, nás môžete kontaktovať prostredníctvom: biokrby@biokamin-eu.com

Prístup (portabilita)

 • Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad vašich osobných údajov, a to prostredníctvom biokrby@biokamin-eu.com
 • Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov:
  • Aké sú účely spracovania vašich osobných údajov
  • Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
  • Kto, okrem nás, sú príjemcami vašich osobných údajov
  • Plánovaná doba, po ktorú budú vaše osobné údaje uložené
  • Či máte právo požadovať od nás opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
  • Informácie o zdroji osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás

Výmaz

 • Ďalej môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).
 • S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:
  • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
  • Odvolal / a ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
  • Vzniesol/a ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na sprac. týchto os. údajov
  • Osobné údaje sú spracované nezákonne
  • Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
  • Ide os. údaje detí mladších ako 16 rokov
  • Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom: biokrby@biokamin-eu.com

Vznesenie námietky

 • Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (pozri kapitolu týchto podmienok nazvaná "Na akých právnych základoch údaje spracúvame"). Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť pomocou: biokrby@biokamin-eu.com

Obmedzenie spracovania

 • Ak (a) popierate presnosť vašich osobných údajov, (b) vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne, (c) my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov, alebo ak ste (d) vzniesol / a námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.
 • V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

Podanie sťažnosti

 • Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete prešľapy riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete ľahko kontaktovať prostredníctvom biokrby@biokamin-eu.com

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 18.12.2020

 

9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.
Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

 

10. Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

 

Kupujúci - spotrebiteľ

Meno a priezvisko, titul:...........................................................................................................................

Adresa bydliska:........................................................................................................................................

Telefón:               .........................................................................................................................................

E-mail:                  .........................................................................................................................................

Odstupuje od zmluvy uzavretej s

 

Predávajúci: Biokamin EU s.r.o. IČO: 44507445

 

 

Číslo pokladničného dokladu: ..................................................................................................................

Číslo objednávky: ................................................................................................................................

Dátum predaja:....................................................................................................................................

 

Označenie vráteného tovaru:

 

......................................................................................... ......................................................................

 

Dôvod vrátenia tovaru:

Tovar je nefunkčný       Tovar mi nevyhovuje         Našiel/našla som lacnejší

Tovar nezodpovedá popisu v tomto bode:

 

 

 

 

iný dôvod:

 

Kúpna cena má byť vrátená:

bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo: IBAN ......................................................................

v hotovosti na adrese prevádzky predávajúceho ......................................................................................

 

 

 

....................................................................

Dátum a podpis kupujúceho - spotrebiteľa

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .