BIOKRBY Akciové ceny. Ak  nájdete na inej www rovnaký  biokrb za nižšiu cenu a pošlete nám odkaz na túto www, dostanete od nás ako darček vami vybrané biokrby za konkurenčnú cenu, zníženú o rozdiel medzi našou a konkurenčnou cenou biokrbov. Nespadajú do toho aukčné a poškodené biokrby.

Slovensky Česky Deutsch English Hungary Polski
NÁKUPNÝ KOŠÍK

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
pre predaj tovar prostredníctvom internetovej stránky www.design-biokrby.sk (ďalej len Internetový obchod)
(ďalej len „Podmienky“)
Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť:
Biokamin EU s.r.o.
Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava
IČO: 44 507 445
DIČ: SK2022730270
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 55614/B
Tel: 00421 905 619 808
Bankové spojenia:
(ďalej len Predávajúci)

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti medzi Predávajúcim a fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá si kúpi tovar prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho (ďalej len Kupujúci).

1.2. Práva a povinnosti tu neupravené, sa spravujú podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 

2. Spôsob uzatvárania zmluvy

2.1. Kupujúci si prostredníctvom grafického rozhrania Internetového obchodu vyberie tovar, ktorý vložením do košíka, vyplnením registračných údajov a následným odoslaním Predávajúcemu tvorí objednávku. Pokiaľ z technickým alebo iných príčin Kupujúcemu nefunguje grafické rozhranie Internetového obchodu, môže objednávku zaslať elektronicky ako obyčajný e- mail na info@design-biokrby.sk, s presnou špecifikáciou tovaru, množstvom, a s kontaktnými údajmi.

2.2. Objednávka Kupujúceho sa považuje za Návrh na uzavretie zmluvy.

2.3. Kupujúci je oprávnený do 24 hodín od odoslania objednávky svoju objednávku zrušiť, zmeniť, prípadne doplniť. Akúkoľvek zmenu s objednávkou je Kupujúci povinný odkomunikovať s predávajúcim telefonicky a následne zaslať protokol aj elektronicky e-mailom na: info@design-biokrby.sk.

2.4. Kupujúci zaslaním objednávky poskytuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a pre účely poskytovania informácii o produktoch a službách Predávajúceho Kupujúcemu.

2.5. Predávajúci bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky od Kupujúceho zašle Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky.

2.6. Potvrdenie o prijatí objednávky môže byť zaslané elektronicky, poštou, faxom, prípadne môže byť vybavené telefonicky, podľa uváženia Predávajúceho. Zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky sa rozumie aj telefonické spojenie medzi Kupujúcim a Predávajúcim, v ktorom Predávajúci Kupujúcemu oznámi prijatie objednávky.

2.7. Po zaslaní potvrdenia o prijatí objednávky je Kúpna zmluva považovaná za uzavretú.

2.8. Pokiaľ bude akákoľvek časť objednávky chybná alebo neúplná, Predávajúci Kupujúceho vyzve na opravu prípadne doplnenie. Po doplnení objednávky bude Kupujúcemu zaslané potvrdenie o prijatí objednávky.

2.9. Ak Kupujúci do 7 dní neodstráni vady objednávky po výzve Predávajúceho, bude jeho objednávka považovaná za bezpredmetnú a nebude vybavená.

2.10. Ak Predávajúci nie je schopný dodať objednaný tovar na základe objednávky, Predávajúci o tejto skutočnosti informuje Kupujúceho bez zbytočného odkladu.

2.11 Ak kupujúci pri nákupe uplatní IČO, jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

2.12 Ak tovar nie je na sklade môže predajca vyžadovať zálohu za objednanie tovaru až do výšky 100%

 

3. Kúpna cena

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci kupuje tovar od Predávajúceho za cenu, uverejnenú na Internetovom obchode a v objednávke v čase odoslania jeho objednávky Predávajúcemu.

3.2. V prípade, že si Kupujúci neprevezme tovar v sídle Predávajúceho, je Kupujúci povinný okrem kúpnej ceny zaplatiť aj cenu za dopravu.

3.3. Možnosti dopravy, ako aj ceny každej dopravy, sú uvedené na Internetovom obchode počas formulácie objednávky v sekcii Košík. V prípade, že cena dopravy nie je uvedená, na požiadanie mu cena dopravy bude vyčíslená a zaslaná.

3.4. V prípade, že Kupujúci odošle objednávku s uvedeným spôsobom dopravy: „Cena dopravy bude vyčíslená neskôr“, Predávajúci bez zbytočného odkladu zašle vyčíslenie ceny dopravy podľa požiadaviek Kupujúceho. Kupujúci má 7-dňovú lehotu na odsúhlasenie ceny dopravy.

3.4.1. V prípade, že Kupujúci cenu dopravy neodsúhlasí alebo sa v 7 dňovej lehote nevyjadrí k cene dopravy, bude jeho objednávka považovaná za bezpredmetnú a nebude vybavená.

3.5. Kupujúcemu sú umožnené 3 spôsoby dopravy spojené s uhradením kúpnej ceny a ceny dopravy, a to: osobný odber, doprava s dobierkou, alebo doprava s platbou vopred.

3.5.1. Ak si Kupujúci zvolí možnosť dopravy s osobným odberom, je povinný zaplatiť kúpnu cenu pri prevzatí tovaru u Predávajúceho.

3.5.2. Ak si Kupujúci zvolí možnosť dopravy s dobierkou, je povinný zaplatiť kúpnu cenu spojenú s cenou dopravy priamo kuriérovi v okamihu prevzatia tovaru.

3.5.3. Ak si Kupujúci zvolí možnosť dopravy s platbou vopred, je povinný zaplatiť kúpnu cenu spolu s cenou dopravy po výzve Predávajúceho, najneskôr však v deň expedovania, inak nebude tovar vyexpedovaný Kupujúcemu a Kupujúci sa dostane do omeškania.

3.5.3.1. V súvislosti s platbou vopred, je Kupujúcemu umožnené platiť buď prostredníctvom služby Paypal, alebo Kartou prostredníctvom služby Cardpay.

3.5.3.1.1. Služba Cardpay je poskytovaná Prostredníctvom virtuálneho POS terminálu Tatra banky a v súvislosti s ním je Kupujúcemu umožnené zaplatiť kartami VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO alebo Diners Club International®.

3.5.3.1.2. Platbu kúpnej ceny vopred cez Cardpay Kupujúci realizuje vo virtuálnom termináli Tatrabanky ihneď po odoslaní objednávky v internetovom obchode Predávajúceho, alebo neskôr cez prepojenie nachádzajúce sa v informácii o objednávke, dostupné v Správe Kupujúceho účtu na internetovom obchode, najneskôr však v deň vyexpedovanie, inak nebude tovar vyexpedovaný Kupujúcemu a Kupujúci sa dostane do omeškania.

3.6. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu a cenu dopravy včas a riadne. Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu a cenu dopravy je splnený až registráciou platby u Predávajúceho, a to buď okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankovom účte alebo v hotovosti. V prípade omeškania Kupujúceho s plnením jeho finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie nákladov spojených s jeho omeškaním a zmluvnej pokuty vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

3.7. Predávajúci si uplatňuje výhradu vlastníctva v zmysle §445 Obch. zák.,s tým, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy Kupujúci nadobudne až úplným zaplatením kúpnej ceny.

3.8. Faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list, bude Kupujúcemu doručená spolu s predmetom zmluvy.

 

4. Dodanie tovaru

4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v lehote, ktorá je pri každej jednotlivej položke tovaru uvedená v Internetovom obchode. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť dňom, nasledujúcim po dni potvrdenia objednávky zo strany Predávajúceho.

4.2. V prípade, ak bolo dodanie tovaru dohodnuté ako „osobný odber“,  je Kupujúci povinný sa dohodnúť s Predávajúcim na dátume a čase vyzdvihnutia tovaru.

4.3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď kupujúci alebo ním poverená osoba (s výnimkou prepravcu) prevezme tovar do fyzickej držby.

4.4. Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, príp. pečate a prípadné poškodenie obalu tovaru ihneď oznámiť kuriérovi. Ďalej je povinný skontrolovať, či obsah balíka množstvom a povahou zodpovedá objednávke a či tovar nie je poškodený. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť písomne poznamenať v dodacom liste.

4.5. V prípade neprevzatia tovaru sa Kupujúci dostáva do omeškania a Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie nákladov spojených s jeho omeškaním a zmluvnej pokuty vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

 

5. Záruka, vady, reklamácia

5.1. Pokiaľ nie je poškodenie alebo čiastočná vada tovaru zjavná pri prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť škodu a jej vznik bez zbytočného odkladu najneskôr 7 dní odo dňa doručenia tovaru Predávajúcemu. Predávajúci následne zabezpečí spísanie zápisnice o škode so zástupcom dopravcu. Po obdržaní zápisnice Predávajúci rozhodne o spôsobe vybavenia vady tovaru, pričom svoje rozhodnutie oznámi Kupujúcemu.

5.2. Predávajúci na tovar poskytuje záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim až do dňa oznámenia výsledku reklamácie Kupujúcemu záručná doba neplynie.

5.3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho používaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie. Záruka sa taktiež nevzťahuje na mechanické poškodenia, vystavenie tovaru nebezpečným tepelným a elektromagnetickým žiareniam, alebo mechanickým a iným neoprávneným zásahom do tovaru.

5.4. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu určitej vady, je záručná doba dvadsaťštyri (24) mesiacov, pričom zo záruky sú okrem bodu 5.3 vyňaté aj vady, pre ktoré bol tovar za nižšiu cenu predaný. Táto vada musí byť zapísaná v kúpnej zmluve.

5.5. V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena za identický tovar nie je možná, Predávajúci je oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu Kupujúcemu vo výške kúpnej ceny tovaru.

5.6. V prípade, že Predávajúci reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, reklamovaný tovar sa považuje za neopraviteľný a kupujúci ma právo na výmenu tovaru za nový identický tovar, alebo dobropis v zmysle bodu 5.6

5.7. Ak nastane výmena tovaru za nový kus, začína záručná doba plynúť znova od dátumu prevzatia nového tovaru. K novému tovaru bude vystavený aj nový záručný list.

5.8. Pokiaľ Predávajúci zistí, že reklamovaný tovar nie je chybný, alebo nespĺňa požiadavky pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený.

5.8.1. Ak bola zamietnutá reklamácia tovaru uplatnená počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, bude na náklady Predávajúceho Kupujúcemu poskytnutý pri doklade o vybavení aj odborný posudok.

5.8.2. Ak bola zamietnutá reklamácia tovaru uplatnená po 12 mesiacoch od kúpy tovaru, v doklade o vybavení Predávajúci Kupujúcemu uvedie osobu, ktorej možno poslať tovar na odborný posudok. Predávajúci uhradí účelne vynaložené náklady na odborné posúdenie po ich preukázaní Kupujúcim.

 

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1.Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy pred dodaním tovaru alebo v čase do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Pokiaľ si Kupujúci objednal tovar, ktorý bol osobitne zhotovený podľa špecifikácii a pokynov Kupujúceho, nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

6.2. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy, je povinný doručiť tovar na svoje náklady Predávajúcemu do jeho sídla najneskôr do 14-tich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

6.3. Predávajúci po skontrolovaní tovaru vráti Kupujúcemu kúpnu cenu za tovar uvedenú v objednávke, a to najneskôr do 14-tich dní odo dňa doručenia tovaru.

6.4.Predávajúci je oprávnený nedodať tovar a od zmluvy odstúpiť v prípade, že sa tovar medzitým vypredá.

 

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia na Internetovom obchode.

7.2. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti, alebo iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nevybavenia objednávky, alebo vzniknuté iným spôsobom.

7.3 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky podľa svojej vôle, zmeniť, zrušiť a/alebo modifikovať celok alebo časť týchto podmienok bez ďalšieho upozornenia, pričom objednávky sa budú riadiť podmienkami zo dňa zaslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.

 

8. Ochrana osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v e-shope predávajúceho. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje predávajúcemu, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Predávajúci spracúva bežné osobné údaje kupujúceho.

Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne).

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom).

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.

Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.

Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.

Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

 

9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.
Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

 

10. Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

 

Kupujúci - spotrebiteľ

Meno a priezvisko, titul:...........................................................................................................................

Adresa bydliska:........................................................................................................................................

Telefón:               .........................................................................................................................................

E-mail:                  .........................................................................................................................................

Odstupuje od zmluvy uzavretej s

 

Predávajúci: Biokamin EU s.r.o. IČO: 44507445

 

 

Číslo pokladničného dokladu: ..................................................................................................................

Číslo objednávky: ................................................................................................................................

Dátum predaja:....................................................................................................................................

 

Označenie vráteného tovaru:

 

......................................................................................... ......................................................................

 

Dôvod vrátenia tovaru:

Tovar je nefunkčný       Tovar mi nevyhovuje         Našiel/našla som lacnejší

Tovar nezodpovedá popisu v tomto bode:

 

 

 

 

iný dôvod:

 

Kúpna cena má byť vrátená:

bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo: IBAN ......................................................................

v hotovosti na adrese prevádzky predávajúceho ......................................................................................

 

 

 

....................................................................

Dátum a podpis kupujúceho - spotrebiteľa

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr .