BIOKRBY Akciové ceny. Ak  nájdete na inej www rovnaký  biokrb za nižšiu cenu a pošlete nám odkaz na túto www, dostanete od nás ako darček vami vybrané biokrby za konkurenčnú cenu, zníženú o rozdiel medzi našou a konkurenčnou cenou biokrbov. Nespadajú do toho aukčné a poškodené biokrby.

Slovensky Česky Deutsch English Hungary Polski
NÁKUPNÝ KOŠÍK

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
pre predaj tovar prostredníctvom internetovej stránky www.design-biokrby.sk (ďalej len Internetový obchod)
(ďalej len „Podmienky“)
Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť:
Biokamin EU s.r.o.
Panónska cesta 34, 851 04 Bratislava
IČO: 44 507 445
DIČ: SK2022730270
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 55614/B
Tel: 00421 905 619 808
Bankové spojenia:
(ďalej len Predávajúci)
1. Úvodné ustanovenia
1.1. Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti medzi Predávajúcim a fyzickou alebo právnickou osobou ktorá si kúpi tovar prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho. (ďalej len Kupujúci)
1.2. Práva a povinnosti tu neupravené, sa spravujú podľa ustanovení zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2. Spôsob uzatvárania zmluvy
2.1. Kupujúci si prostredníctvom grafického rozhrania Internetového obchodu vyberie tovar, ktorý vložením do košíka, vyplnením registračných údajov a následným odoslaním Predávajúcemu tvorí objednávku. Pokiaľ z technickým alebo iných príčin Kupujúcemu nefunguje grafické rozhranie Internetového obchodu, môže objednávku zaslať elektronicky ako obyčajný e- mail na info@design-biokrby.sk, s presnou špecifikáciou tovaru, množstvom, a s kontaktnými údajmi.
2.2. Objednávka Kupujúceho sa považuje za Návrh na uzavretie zmluvy.
2.3. Kupujúci je oprávnený do 24 hodín od odoslania objednávky, svoju objednávku zrušiť, zmeniť, prípadne doplniť. Akúkoľvek zmenu s objednávkou je Kupujúci povinný odkomunikovať predávajúcemu telefonicky, a následne zaslať protokol aj elektronicky, e-mailom na :info@design-biokrby.sk
2.4. Kupujúci zaslaním objednávky poskytuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a pre účely poskytovania informácii o produktoch a službách Predávajúceho Kupujúcemu
2.5. Predávajúci, bez zbytočného odkladu, po prijatí objednávky od Kupujúceho, zašle Kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky.
2.6. Potvrdenie o prijatí objednávky môže byť zaslané elektronicky, poštou, faxom, prípadne môže byť vybavené telefonicky podľa uváženia Predávajúceho. Zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky sa rozumie aj telefonické spojenie medzi Kupujúcim a Predávajúcim, v ktorom Predávajúci Kupujúcemu oznámi prijatie objednávky.
2.7. Po zaslaní potvrdenia o prijatí objednávky je Kúpna zmluva považovaná za uzavretú.
2.8. Pokiaľ bude akákoľvek časť objednávky chybná alebo neúplná, Predávajúci Kupujúceho vyzve na opravu prípadne doplnenie. Po doplnení objednávky bude Kupujúcemu zaslané potvrdenie o prijatí objednávky.
2.9. Ak tak Kupujúci do 7 dní neodstráni vady objednávky po výzve Predávajúceho, bude jeho objednávka považovaná za bezpredmetnú, a nebude vybavená.
2.10. Ak Predávajúci nie je schopný dodať objednaný tovar na základe objednávky, Predávajúci o tejto skutočnoti Kupujúceho bez zbytočného odkladu informuje.
2.11. Predávajúci má právo odmietnuť vybavenie objednávky v prípade, že zákazník nesplnil v minulosti svoje záväzky voči Predávajúcemu.
2.12  Ak kupujúci pri nákupe uplatní IČO,jeho vzťah z predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.
3. Kúpna Cena
3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci kupuje tovar od Predávajúceho za cenu, uverejnenú na Internetovom obchode a v objednávke v čase odoslania jeho objednávky Predávajúcemu.
3.2. V prípade, že si Kupujúci neprevezme tovar v sídla Predávajúceho, je Kupujúci povinný okrem kúpnej ceny zaplatiť aj cenu za dopravu.
3.3. Možnosti dopravy, ako aj ceny každej dopravy sú uvedené na Internetovom obchode počas formulácie objednávky, v sekcii Košík. V prípade, že cena dopravy nie je uvedená, na požiadanie mu cena dopravy bude vyčíslená a zaslaná.
3.4. V prípade, že Kupujúci odošle objednávku s uvedeným spôsobom dopravy: „Cena dopravy bude vyčíslená neskôr“, Predávajúci, bez zbytočného odkladu zašle vyčíslenie ceny dopravy podľa požiadaviek Kupujúceho. Kupujúci má 7 dňovú lehotu na odsúhlasenie ceny dopravy.
3.4.1. V prípade, že Kupujúci cenu dopravy neodsúhlasí alebo sa v 14 dňovej lehote nevyjadrí k cene dopravy, bude jeho objednávka považovaná za bezpredmetnú a nebude vybavená.
3.5. Kupujúcemu sú umožnené 3 spôsoby dopravy spojené s uhradením kúpnej ceny a ceny dopravy a to: osobný odber, doprava s dobierkou, alebo doprava s platbou vopred.
3.5.1. Ak si Kupujúci zvolí možnosť dopravy s osobným odberom, je povinný zaplatiť kúpnu cenu pri prevzatí tovaru u Predávajúceho.
3.5.2. Ak si Kupujúci zvolí možnosť dopravy s dobierkou, je povinný zaplatiť kúpnu cenu spojenú s cenou dopravy priamo kuriérovi v okamihu prevzatia tovaru.
3.5.3. Ak si Kupujúci zvolí možnosť dopravy s platbou vopred, je povinný zaplatiť kúpnu cenu spolu s cenou dopravy po výzve Predávajúceho, najneskôr však v deň expedovania, inak nebude tovar vyexpedovaný Kupujúcemu, a Kupujúci sa dostane do omeškania.
3.5.3.1. V súvislosti s platbou vopred, je Kupujúcemu umožnené platiť buď prostredníctvom služby Paypal, alebo Kartou prostredníctvom služby Cardpay.
3.5.3.1.1. Službu Cardpay je poskytovaná Prostredníctvom virtuálneho POS termináluTatra banky a v súvislosti s ním je Kupujúcemu umožnené zaplatiť kartami VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO alebo Diners Club International®.
3.5.3.1.2. Platbu kúpnej ceny vopred cez Cardpay Kupujúci realizuje vo virtuálnom termináli Tatrabanky ihneď po odoslaní objednávky v internetovom obchode Predávajúceho, alebo neskôr cez prepojenie nachádzajúce sa v informácii o objednávke, dostupné v Správe Kupujúceho účtu na internetovom obchode, najneskôr však v deň vyexpedovanie, inak nebude tovar vyexpedovaný Kupujúcemu, a Kupujúci sa dostane do omeškania.
3.6. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu a cenu dopravy včas a riadne. Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu a cenu dopravy je splnený až registráciou platby u Predávajúceho a to buď okamihom pripísania finančných prostriedkov na bankovom účte, alebo v hotovosti. V prípade omeškania Kupujúceho s plnením jeho finančných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie nákladov spojených s jeho omeškaním a zmluvnej pokuty vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
3.7. Predávajúci si uplatňuje výhradu vlastníctva v zmysle §445 Obch. zák.,s tým, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy Kupujúci nadobudne až úplným zaplatením kúpnej ceny.
3.8. Faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list bude Kupujúcemu doručená spolu s predmetom zmluvy.
4. Dodanie tovaru
4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v lehote, ktorá je pri každej jednotlivej položke tovaru uvedená v Internetovom obchode. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť dňom, následujúcim po dni potvrdenia objednávky zo strany Predávajuceho.
4.2. V prípade ak bolo dodanie tovaru dohodnuté ako „osobný odber“, je Kupujúci povinný sa dohodnúť s Predávajúcim na dátume a čase vyzdvihnutia tovaru.
4.3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho, keď Predávajúci odovzdá tovar dopravcovi na prepravu do miesta určenia Kupujúceho.
4.4. Kupujúci je povinný tovar včas a riadne prevziať. Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, pásky, príp. pečate a prípadne poškodenie obalu tovaru ihneď oznámiť kuriérovi. Ďalej je povinný skontrolovať či obsah balíka množstvom a povahou zodpovedá s objednávkou a či tovar neobsahuje vady. V prípade nesúladu dodaného tovaru s objednávkou alebo v prípade existencie zjavných vád tovaru je Kupujúci povinný túto skutočnosť písomne poznamenať v dodacom liste.
4.5. V prípade neprevzatia tovaru sa Kupujúci dostáva do omeškania a Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie nákladov spojených s jeho omeškaním a zmluvnej pokuty vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
5. Záruka, vady, reklamácia
5.1. Pokiaľ nie je poškodenie alebo čiastočná vada tovaru zjavná pri prevzatí, je Kupujúci povinný oznámiť škodu a jej vznik bez zbytočného odkladu, najneskôr 7 dní odo dňa doručenia tovaru Predávajúcemu. Predávajúci následne zabezpečí spísanie zápisnica o škode so zástupcom dopravcu. Po obdržaní zápisnice Predávajúci rozhodne o spôsobe vybavenia vady tovaru, pričom svoje rozhodnutie oznámi Kupujúcemu.
5.2. Predávajúci na tovar poskytuje záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim až do dňa oznámenia výsledku reklamácie Kupujúcemu záručná doba neplynie.
5.3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho používaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie. Záruka sa taktiež nevzťahuje na mechanické poškodenia, vystavenie tovaru nebezpečným tepelným a elektromagnetickým žiareniam, alebo mechanickým a iným neoprávneným zásahom do tovaru.
5.4. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu z dôvodu určitej vady, je záručná doba dvadsaťštyri (24) mesiacov, pričom zo záruky sú okrem bodu 5.3 vyňaté aj vady, pre ktoré bol tovar za nižšiu cenu predaný. Táto vada musí byť spísana v kúpnej zmluve.
.
5.5. V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena za identický tovar nie je možná, Predávajúci je oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu Kupujúcemu vo výške aktuálnej ceny tovaru v deň prijatia reklamácie. Aktuálnou cenou tovaru sa rozumie cena zhodného tovaru v deň prijatia reklamácie, či cena tovaru porovnateľných technických paramtetrov, ako reklamovaného tovaru. Voľba ohľadom porovnateľného tovaru prislúcha Predávajúcemu, a nie možné sa proti tejto voľbe odvolať.
5.6. V prípade, že Predávajúci reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, reklamovaný tovar sa považuje za neopraviteľný a kupujúci ma právo na výmenu tovaru za nový identický tovar, alebo dobropis v zmysle bodu 5.7
5.7. Ak nastane výmena tovaru za nový kus, začína záručná doba plynúť znova od dátumu prevzatia nového tovaru. K novému tovaru bude vystavený aj nový záručný list.
5.8. Pokiaľ Predavajúci zistí, že reklamovaný tovar nie je chybný, alebo nespĺňa požiadavky pre záručnu reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený.
5.9.1. Ak bola zamietnutá reklamácia tovaru uplatnená počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, bude na náklady Predávajúceho Kupujúcemu poskytnutý pri doklade o vybavení aj odborný posudok.
5.9.2. Ak bola zamietnutá reklamácia tovaru uplatnená po 12 mesiacoch od kúpy tovaru, v doklade o vybavení Predávajúci Kupujúcemu uvedie osobu komu možno poslať tovar na odborný posudok. Predávajúci uhradí účelne vynaložené náklady na odborné posúdenie po ich preukázaní Kupujúcim.
6. Odstúpenie od zmluvy
6.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Pokiaľ si Kupujúci objednal tovar ktorý bol osobitne zhotovený podľa špecifikácii a pokynov Kupujúceho, nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
6.2. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy, je povinný doručiť tovar na svoje náklady Predávajúcemu do jeho sídla, v nepoškodenom, úplnom, nepoužitom stave, v pôvodnom zapečatenom obale. Súčasne musí predložiť Predávajucemu sprievodný list o odstúpení od kúpnej zmluvy, podpísaný kupujúcim.
6.3. Predávajúci po skontrolovaní tovaru, vráti Kupujúcemu kúpnu cenu za tovar uvedenú v objednávke, a to najneskôr do pätnástich dní odo dňa doručenia tovaru.

6.4. Prodávající je oprávněn nedodat zboží a od smlouvy odstoupit v případě, že se zboží mezitím vyprodá..

7. Záverečné ustanovenia
7.1. Tieto podmienky nadobúdajú učinnosť dňom zverejnenia na Internetovom obchode.
7.2. Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti, alebo iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nevybavenia objednávky, alebo vzniknuté iným spôsobom.
7.3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky podľa svojej vôle, zmeniť, zrušiť a/alebo modifikovať celok alebo časť týchto podmienok bez ďalšieho upozornenia, pričom objednávky sa budú riadiť podmienkami zo dňa zaslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.